മട്ടൊഴുകും വാണിയവൾ ചൊല്ലിനാൾ മനമുഴറി-യൊട്ടു തോഴിയോടായൊട്ടു സ്വഗതമായും; “ ‘സമയമായില്ല’പോലും ‘സമയമായില്ല’പോലുംക്ഷമയെന്റെ ഹൃദയത്തിലൊഴിഞ്ഞു തോഴി. Reply Delete. പരിനിർവ്വാണയായ തൻ പ്രിയസ്വാമിനിയെ നോക്കി-പ്പരിചാരിക വാവിട്ടു വിളിച്ചുകേണു. Options:-1) Change font size2) Keep display on3) Install shortcut4) Change back color editors note: Click the Download button to download the app. അതുമല്ല വിപത്തുകളറിയുന്നില്ലഹോ മർത്ത്യൻപ്രതിബോധവാനെന്നാ പരിമോഹത്താൽ. കരുതാം മറ്റൊന്നല്ലതു ‘കരുണ’തൻ കയത്തിലെ-പ്പരിണതോജ്ജ്വലമുക്താഫലമല്ലാതെ. മൃദുമിനുസമാം നഖം‌മിന്നി നന്മണിമോതിര-മതിചിരമണിഞ്ഞെഴും പാടുകൾ തങ്ങി. നീയും ചതുരയല്ലോ.”, ത്വരയാർന്നിങ്ങനെയവൾ തുടർന്നു ചോദിച്ചാളുട-നരികത്തണഞ്ഞു തോഴി തൊഴുകൈയോടെ. മംഗലേതരകർമ്മത്തഅൽ മലിന നീശുഭം, നമ്മൾസംഗതിയില്ലെന്നെൻ സഖി, സംശയിക്കല്ലേ. ഇളമഞ്ഞവെയിൽ തട്ടി നിറം‌മാറി നീലവിണ്ണിൽവിളങ്ങുന്ന വെൺമുകിലിൻ നിരകണക്കേ, ജനരഹിതമാം മേലേക്കരയിലങ്ങങ്ങു കരും-പനയും പാറയും പുറ്റും പാഴ്‌ച്ചെടികളും. അവസരം നോക്കുന്നുണ്ടാം; യമരാജ്യത്തിലാ ശാക്യ-സ്ഥവിരന്നു പോയൊതുങ്ങാൻ സ്ഥലമില്ലല്ലി! musiqkaraokes.in is an online store which is selling karaokes and yamaha midis.We offer the best quality of mp3 karaokes & yamaha midis. മതിമോഹത്താൽ ചെയ്തു സാഹസമൊ, ന്നതിനിന്നി-പ്പുമൃദുമേനിയാൾ പെറ്റും പാടു കണ്ടില്ലേ! Your email address will not be published. Vanava Doothan Than (Ave Maria) Christian … അതുമല്ലഹോ! സങ്കടാമോർത്താൽ മനുഷ്യജീവിതത്തെക്കാൾമഹിയിൽ ദയനീയമായ് മറ്റെന്തോന്നുള്ളു! വെളിയിടങ്ങളും വായ്ക്കും സ്ഥലം കാണാം ശൂന്യതയ്ക്കുകളിപ്പാനൊരുക്കിയിട്ട കളം‌കണക്കേ. ധനദുർദ്ദേവതയ്ക്കെന്നും ത്രപവിട്ടഹോ! ഫലിച്ചില്ല കടക്കണ്ണിൻപണിയും ധനത്തിൻ മുഷ്കു-മുൽച്ചിലറ്റന്നിരുന്ന ധർമ്മപീഠത്തിൽ! Mathavinte Prayer-Malayalam & English Friday, April 20, 2012. ഹാ! കോൾമയിർക്കൊള്ളുമോർക്കുമ്പോൾ കഠിനമയ്യോ! എന്തിനന്യവിപത്തുകളഥവാ തേടുന്നു കഷ്ടം!സ്വന്തവാളാൽ സ്വയംവെട്ടി നശിപ്പൂ മർത്ത്യർ! Malayalam Kavithakal is a collection of favorite poems of famous poets in Malayalam language. പിടഞ്ഞു മണ്ടിനിൽക്കുന്നു പിടിച്ചു തൂനീർ തിളങ്ങുംസ്ഫടികക്കുപ്പിയിലിട്ട പരൽമീൻപോലെ. ഹിമ-കണത്തിൽ ബിംബിച്ചുകാണും കാനനം‌പോലെ. നിലപെറ്റ നേരിൻ‌കാന്തി നീതിവാദപടുക്കൾതൻവലിയ വാചാലതയിൽ മറഞ്ഞുമില്ല. ശരണരത്നങ്ങൾ മൂന്നും ചെവിയിലേറ്റുടനന്ത:-കരണത്തിലണിഞ്ഞവൾ കാന്തി തേടുന്നു. മിന്നുന്നിപ്പോഴുമിവ-വില പരിച്ഛേദിച്ചില്ലകാമരാജ്യത്തിങ്കൽ മുമ്പിക്കല്ലുകൾക്കാരും. വെളിയിലെന്തിനോ പോയി മടങ്ങിവരും വേറൊരുനളിനാക്ഷി നടന്നിതാ നടയിലായി. Kontha kalam Kindata Lyrics - Nee Sneham Lyrics in Telugu . God pray for us it's very help full prayer. അതു കണ്ടുടനേ ദൂതിയത്തരുണീമണിയെ സ-സ്മിതം നോക്കിക്കടക്കണ്ണാലാജ്ഞയും വാങ്ങി. കനിഞ്ഞൊരു കടാക്ഷിപ്പാൻ മടിക്കും കണ്ണുകൾ കൊച്ചു-മുനിയെക്കാണുവാൻ മുട്ടിയുഴറുന്നല്ലോ. കലമില്ല നിനക്കെന്നും കരൾ കാഞ്ഞു വൃഥാ മതി-ശാലിനി, മാഴ്കൊല്ല, ചിരഞ്ജീവികൾക്കുമേ. https://www.amazon.in/Holy-Rosary-malayalam-karuna-kontha/dp/B07KNRL2HR Your recently viewed items and featured recommendations, Select the department you want to search in, Holy Rosary in malayalam (karuna kontha ). പുഷ്പശക്തിവഹിക്കുമിപ്പളുങ്കുപാത്രം വിരലാൽമുട്ടിയാൽ മതി, തവിടുപൊടിയാമല്ലോ! ഊറ്റമായോരുരഗത്തിൻ ചുരുളിനെയുറക്കത്താൽകാറ്റുതലയണയായേ കരുതൂ ഭോഷൻ! Asfar Kt marked it as to-read Jul 14, Deep moral and spiritual commitment is evident in … തുടരുന്നൂ മൊഴിയവൻ, “ശരി, സോദരി, ഞാൻ സ്വയംമടിച്ചുതാൻ മുമ്പു വന്നു നിന്നെ മീളുവാൻ; കുശലമാർഗ്ഗങ്ങളന്നു കേൾക്കുമായിരുന്നില്ല നീ,വിശസനം സുഖികളെ വിജ്ഞരാക്കുന്നു. വെളിയിൽ വരുമച്ചാരുവാമേതരപദാബ്ജം പൊൻ-തള കിലുങ്ങുമാറവൾ ചലിപ്പിക്കുന്നു. karuna niranja pithave nee malayalam lyrics. നിറഞ്ഞു തലക്ഷണമൊരു നവതേജസ്സു മുഖത്തിൽമറഞ്ഞുപോയ് മുമ്പു കണ്ട ശോകരേഖകൾ. ചോരനപഹരിക്കാത്ത ശാശ്വതശാന്തിധനവുംമാരനെയ്താൽ മുറിയാത്ത മനശ്ശോഭയും. അടുത്തുതാനതാ ഹന്ത! കുണ്ഠിതയായിതു കേട്ടു പുരികം കോട്ടിയും കളി-ച്ചെണ്ടു ചെറ്റു ചൊടിച്ചുടൻ വലിച്ചെറിഞ്ഞും. മെല്ലെയൊട്ടു ചാഞ്ഞും വക്കിൽ കസവുമിന്നും പൂവാടതെല്ലളകോപരിയൊരു വശത്താ‍ക്കിയും, കല്ലൊളിവീശുന്ന കർണ്ണപൂരമാർന്നും, വിടരാത്തമുല്ലമാല ചിന്നും കൂന്തൽക്കരിവാർമുകിൽ. ഗുണബുദ്ധിയാൽ ഞാൻ തോഴി, കൊതിപ്പതക്കോമളന്റെപ്രണയം മാത്രമാണെന്നു പറഞ്ഞില്ലേ നീ? ഇതിനാലിന്നു കണ്ടില്ലേ വിഭവത്തിൻ ചലത്വവുംരതിസമാനരൂപത്തിൽ രിക്തതയും നീ? One of the readers of this site named Sophia Thomas has been kind enough to share many Malayalam prayers. വിളയും സുഖദു:ഖങ്ങൾ വിതയ്ക്കും നന്മതിന്മതൻഫലമായിട്ടെന്ന ബോധം പൊരുളാണെങ്കിൽ. ഉൽക്കടാശോകതിക്തമല്ലോർക്കുകിലന്നയനാംബു,‘ദു:ഖസത്യ’ജ്ഞനദ്ധീരൻ കരകയില്ല. അഹഹ! 245c083b8a Shobhna Seven Nights movie download 1080p hd Kaamwali tamil dubbed movie download hd Babloo Happy Hai movie download 720p in … “ഫലിച്ചിതോ സഖി, നിന്റെ പ്രയത്നവല്ലരി, രസംകലർന്നിതോ ഫലം, ചൊൽക കനിയായിതോ? Reply. അർദ്ധനിമീലിതങ്ങളായുപരി പൊങ്ങീ മിഴിക-ളൂർദ്ധ്വലോകദിദൃക്ഷയാലെന്നപോലെതാൻ. അഹഹ! Karuna Kontha Posted by Unknown at 9:03 AM. Mele maanathe | Sheryakutty,Beautiful song from the Album GOD, കരുണ നിറഞ്ഞ പിതാവേ നീ--KARUNA NIRANJA PITHAVE NEE MALAYALAM LYRICS, KARUNA NIRANJA PITHAVE NEE MALAYALAM LYRICS, മരിച്ച വിശ്വാസികളുടെ ആത്മാക്കള്‍ക്ക് (Malayalam Prayer for the Souls in Purgatory), 25 Encouraging Bible Verses About Strength, 25 Encouraging Bible Verses to Give You Peace, 25 Encouraging Scripture Verses for Families, കാലിത്തൊഴുത്തില്‍ പിറന്നവനെ..കരുണ നിറഞ്ഞവനെ--KAALITHOZHUTHIL PIRANNAVANE MALAYALAM LYRICS, യഹൂദിയായിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തില്‍ ഒരു ധനു മാസത്തിന്‍ കുളിരും രാവില്‍-YAHOODIYAYILE ORU GRAMATHIL MALAYALAM LYRICS, പൈതലാം യേശുവേ.. ഉമ്മവെച്ചുമ്മവെച്ചുണര്‍ത്തിയ..PAITHALAM YESUVE UMMA VACHU UNARTHIYA KARAOKE MP3 & MIDI WITH MALAYALAM LYRICS, ദൂരെ നിന്നും ദൂരെ..ദൂരെ..നിന്നും മരുഭൂവിന്‍ വഴികളിലൂടെ--DOORE NINNUM DOORE DOORE MALAYALAM LYRICS, കുരിശിന്‍റെ വഴി PDF(Kurishinte Vazhi PDF ) Fr.ABEL CMI, ക്രിസ്ത്മസ് രാവണഞ്ഞ നേരം പുല്‍കൂട്ടില്‍ പ്രഭാതമായി-CHRISTMAS RAAVANANJA NERAM PULKOOTTIL MALAYALAM LYRICS, ശാന്ത രാത്രി തിരു രാത്രി-SHANTHA RATHRI THIRU RATHRI MALAYALAM LYRICS, കാവല്‍ മാലാഖമാരേ കണ്ണടയ്ക്കരുതേ--KAVAL MALAGHAMARE KANNADAKKARUTHE MALAYALAM LYRICS, മാതാവിന്‍റെ ര­ക്ത­ക്ക­ണ്ണീരിന്‍ ജ­പമാ­ല-MATHAVINTE RAKTHA KANNEERIN JAPAMALA. ചൊരിയുമിക്കണ്ണുനീർ നിൻ സ്ഥിരദാക്ഷിണ്യശീലത്തെ-യുരചെയ്യുന്നുണ്ടതും ഞാനോർക്കുന്നുണ്ടെടോ. “ ‘സമയമായില്ലെ’ന്നുതനിപ്പൊഴും സ്വാമിനി,യവൻവിമനസ്സായുരയ്ക്കുന്നൂ, വിഷമ”മെന്നാൾ. വാസപവിത്രങ്ങളാണീ വാസരങ്ങൾ ഭൂവിൽ, നമ്മൾവാസവദത്തേ, കരഞ്ഞാൽ വെടിപ്പല്ലെടോ. Like or Share Us. പരിചിലന്തസ്സമാധി ശിഥിലമാക്കിത്തിരിഞ്ഞ-പ്പരമോദാരനവളെസ്സാന്ത്വനംചെയ്തു. When the download is complete, go to the app bar, select Downloads, and look for the file you just uploaded. Reply Delete. തുണിത്തുണ്ടിൽ മായാതെ കാണുന്നു വെളിക്കൊടുവി-ലണഞ്ഞ കോലരക്കിൻ ചാറുണങ്ങിപ്പറ്റി. നാമവും രൂപവുമറ്റ നിർദ്ദയമാം നിയമമേ,ഭീമമയ്യോ! പണമില്ലാഞ്ഞുതാൻ വരാൻ മടിക്കയാവാമസ്സാധുഗണികയായ് ത്തന്നെയെന്നെഗ്ഗണിക്കയാവാം. പഴുതേയാണഥവായിപ്പരിഭ്രമമെടോ തോഴി,കഴിയാ നിനക്കിവന്റെ കണ്ണു മൂടുവാൻ. Live Radio / Pause. പറന്നടിഞ്ഞരയാലിൻ പഴുത്ത പത്രങ്ങളൊട്ടുനിറം‌മങ്ങി നിലം‌പറ്റിക്കിടപ്പു നീളെ; ഉറുമ്പിഴയ്ക്കുമരിയുമുണങ്ങിയ പൂവും ദർഭ-മുറിത്തുമ്പും മറ്റും ചേർന്നു ചിതറിച്ചിന്നി. ആ വരും വ്യക്തി നൂനമൊരാരഹതനമാം, മെയ്യിൽ മഞ്ഞ-ച്ചീവരം കാണുന്നു, കൈയിൽച്ചട്ടി കാണുന്നു. കാതിൽ വജ്രകുണ്ഡലങ്ങൾ മിനുക്കിയണിഞ്ഞും, കൈകൾമോതിരങ്ങൾതൻ കാന്തിയിൽ തഴുകിക്കൊണ്ടും. അനുനാസികവികലമന്തരോഷ്ഠലീനദീന-സ്വനമമ്മൊഴിയിതരശ്രാവ്യമല്ലഹോ! അമ്പിനോടുമിവയുടെയുടമസ്ഥയിക്കിടക്കുംചമ്പകമേനിയാളെന്നും ഗ്രഹിച്ചുപോയി. ഉടനപ്പിണ്ഡമനങ്ങാനൊരുങ്ങുനിതഹോ! അകലത്തൊരു മൂലയിൽ കെടുന്ന കനലിൽനിന്നുപുകവല്ലി പൊങ്ങിക്കാറ്റിൽ പടർന്നേറുന്നു. നമസ്കാരമുപഗുപ്ത, വരിക ഭവാൻ നിർവ്വാണ-നിമഗ്നനാകാതെ വീണ്ടും ലോകസേവയ്ക്കായ്; പതിതകാരുണികരാം ഭവാദൃശസുതന്മാരെക്ഷിതിദേവിക്കിന്നു വേണമധികം പേരെ. സസംഭ്രമം പഴക്കത്താൽ ഭ്രൂലതതാനുണന്നെന്തോപ്രസംഗിപ്പാനൊരുങ്ങുന്നു ഫലിക്കായ്കിലും. അതിചപലമീയന്ത:കരണം ലോകഭോഗങ്ങൾപ്രതിനവരസങ്ങളാൽ ഭൂരിശക്തികൾ. Enter your login information. യിദ്ധൂർത്തയെച്ചൊല്ലിയോഷമാരേ, നിങ്ങളെല്ലാം ലജ്ജിക്കാറുമായ്! തങ്കനൂൽക്കുടുക്കിയന്നു തനിമഞ്ഞനിറമാർന്നോ-രങ്കിയാൽ തടിച്ചിരുണ്ട തടി മറച്ചും. കുപിതനാക്കിയാലവൻ കലക്കമുണ്ടാക്കും ഭാവിവിപൽക്കരമായും തീരുമവൾക്കാ,കയാൽ. അംഗുലീമലനുപോലുമാർഹതപദമേകിയതുഗമാം കരുണയെ നീ വിശ്വസിച്ചാലും. ഇടതൂർന്നിമകറുത്തുമിനുത്തുള്ളിൽ മദജലംപൊടിയും മോഹനനേത്രം; പ്രകൃതിലോലം. വധദണ്ഡാർഹയവളെ വിധിജ്ഞനാം പ്രാഡ്വിവാക്ൻവിധിച്ചപോലഹോ! ചിന്നിയ പൂങ്കുലകളാം പട്ടുതൊങ്ങൽ ചൂഴുമൊരുപൊന്നശോകം വിടർത്തിയ കുടതൻ കീഴിൽ. കഷ്ടമിങ്ങിതാ കുനിഞ്ഞിരുന്നൊരു നാരിസഹിയാത താപമാർന്നു കരഞ്ഞിടുന്നു. ഒരുവനെപ്പിരിവാനുമൊരുകാലത്തു രണ്ടാളെവരിപ്പാനും പണിയായി വലഞ്ഞു തന്വി. Not only that, pls pray for the families of the people living in this world. ക്ഷണമുടൽ കുളുർത്തഹോ! കോണടിയോളവും തുറന്നവഹിതായമ്പോടു-മേണനേത്രയാളവനെയൊന്നു നോക്കുന്നു. മിഴിച്ചുനിന്നവനങ്ങമ്മഥുരയിലെ മുഖ്യ-കാമനീയകത്തിൻ ഭസ്മകദംബം കണ്ടു! വശംവദസുഖ ഞാനീ വശാക്കേടെനിക്കു വരാൻവശമില്ലെന്നാലും വന്ന്തയുക്തമല്ല. യമുനയിലിളംകാറ്റു തിരതല്ലി ശാഖ ചലി-ച്ചമരസല്ലാപം കേൾക്കായരയാലിന്മേൽ; താണുടനേ രണ്ടു നീണ്ട ഭാനുകിരണങ്ങളങ്ങുചേണിയന്ന കനകനിശ്രേണിയുണ്ടാക്കി; അതു നോക്കുക്കുതുകമാർന്നമലവിസ്മയസ്മേര-വദനയാമവൾക്കഹോ; ശാന്തശാന്തമായ്. ഭുക്തഭോഗയായ് സഹിച്ച പരിവേദനയാൽ പാപ-മുക്തയായി, സഹജേ, നീ മുക്തിപാത്രമായ്. ഹൃദയം തകര്‍ന്നൊരു നാള്‍ യേശുവേ നിന്നെ വിളിച്ചു-HRI... സ്വര്‍ഗ്ഗസ്ഥനാം പിതാവേ-SWARGASTHANAM PITHAVE NIN N... സ്നേഹസ്വരൂപാ തവദര്‍ശനം-SNEHASWAROOPA THAVA DARSHAN... സീയോന്‍ യാത്രയതില്‍ മനമേ ഭയമൊന്നും വേണ്ടിനിയും-SEE... സമയമാം രഥത്തില്‍ ഞാന്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു-S... സത്യനായകാ മുക്തി ദായകാ-SATHYANAYAKA MUKTHI NAYAKA ... ശ്രീയേശു നാമം അതിശയനാമം-SREE YESHU NAAMAM ATHISHAY... ശാന്ത രാത്രി തിരു രാത്രി-SHANTHA RATHRI THIRU RATH... വാനില്‍ സംഗീതം മന്നിതില്‍ സന്തോഷം-VAANIL SANGEETHA... വാനമ്പാടി പാടുമ്പോലെന്നുള്ളം-VANAMBADI PADUM POLEN... വഴിയരികില്‍ പഥികനായ് കാത്തുനില്‍ക്കും നാഥന്‍--VAZH... വിശ്വം കാക്കുന്ന നാഥാ-VISWAM KAKKUNNA NAADHA MALAY... രാത്രി രാത്രി രജത രാത്രി രാജാധി രാജന്‍ പിറന്ന രാത്... രക്ഷകാ എന്‍റെ പാപ ഭാരമെല്ലാം നീക്കണേ-RAKSHAKA ENTE... രാജാവിന്‍ സങ്കേതം തേടുന്നൂ രാ‍ജാക്കള്‍-RAAJAVIN SA... രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവേ-RAJAKKANMARUDE RAJAVE NINTE... യേശുവെന്‍റെ പ്രാണനാഥന്‍ യേശുവെന്‍റെ ആത്മദാഹം-YESUV... യേശുവിനെ കാണേണം എനിക്കേശുവിനെ കാണേണം-YESUVINE KAAN... യേശുവേ നീയെനിക്കായ് ഇത്രയേറെ സ്നേഹമേകാന്‍-YESHUVE ... യേശു നല്ലവന്‍ അവന്‍ വല്ലഭന്‍ അവന്‍ ദയയോ എന്നുമുള്ള... യഹോവ യിരെ ദാതാവാം ദൈവം-YAHOVA YIRE DATHAVAM DAIVAM... യഹോവയാം ദൈവമെന്‍ ഇടയനത്രേ -YAHOVAYAM DAIVAMEN IDAY... യഹൂദിയായിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തില്‍ ഒരു ധനു മാസത്തിന്‍ കു... മോഹത്തിന്‍റെ തേരിലേറി പോകരുതേ-MOHATHINTE THERILERI... മെറി മെറി മെറി ക്രിസ്ത്മസ്‌-MERRY MERRY MERRY CHRI... മഹേശ്വരാ നിൻ സുദിനം കാണാൻ-MAHESWARA NIN SUDINAM KA... മനുഷ്യാ നീ മണ്ണാകുന്നു-MANUSHYA NEE MANNAKUNNU MAL... മനസ്സാകുമോ സുഖമാക്കുവാന്‍, മതിയാവില്ല മരുന്നേതുമേ-... മനസ്സാകുമെങ്കില്‍ നിനക്കെന്നെ നാഥാ-MANASAKUMENKIL ... മഞ്ഞു പൊതിയുന്ന മാമരം കോച്ചുന്ന- MANJU POTHIYUNNA ... ഭാരതം കതിരു കണ്ടു-BHARATHAM KATHIRU KANDU MALAYALA... ബലിയായ്‌ തിരുമുന്‍പില്‍ നല്‍കാന്‍-BALIYAYI THIRUMU... ആഗോള കത്തോലിക്ക സഭക്ക് രണ്ടു വിശുദ്ധരെ ലഭിച്ചിരിക്... Vatican issues official prayers to Saints John XXI... പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവിന്‍ നാമം അത്യുന്നതം മഹോന്നതം--PRAP... പെറ്റമ്മ മറന്നാലും മറക്കാത്ത സ്നേഹമേ--PETTAMMA MAR... പെന്തക്കോസ്തുനാളില്‍ മുന്‍മഴ പെയ്യിച്ച-PENDAKOSTA ... പുല്‍ക്കുടിലില്‍ കല്‍ത്തൊട്ടിയില്‍--PULKUDILIL KAL... പുല്‍കൂട്ടില്‍ വാഴുന്ന പൊന്നുണ്ണി--PULKOOTTIL VAZH... പുലരിയില്‍ നിദ്രയുണര്‍ന്നങ്ങേ--PULARIYIL NIDRA UNA... പുതിയൊരു പുലരി വിടര്‍ന്നു മന്നില്‍-PUTHIYORU PULAR... പാവനനാം ആട്ടിടയാ പാത കാട്ടുക നാഥാ-PAVANANAM AATTID... പാടും ഞാന്‍ യേശുവിന്--PADUM NJAN YESUVIN MALAYALAM... പരിശുദ്ധാത്മാവേ ശക്തി പകര്‍ന്നിടണേ--PARISUDHATHMAV... പരിശുദ്ധാത്മാവേ നീയെഴുന്നള്ളി വരണമേ എന്‍റെ ഹൃദയത്ത... നീലാകാശക്കോണില്‍ തൂവെണ്മേഘത്തേരില്‍-- NEELAKASHA K... നീയെന്നെ മറന്നോ നാഥാ-- NEE ENNE MARANNO NAADHA MAL... നീ എന്‍റെ സങ്കേതവും നീ എന്‍റെ കോട്ടയും-- NEE ENTE ... നീ എന്‍റെ പ്രാര്‍ത്ഥന കേട്ടു--NEE ENTE PRARTHANA K... നിര്‍മ്മലമായൊരു ഹൃദയമെന്നില്‍--NIRMALAMAYORU HRIDA... നിന്‍ ദാനം ഞാന്‍ അനുഭവിച്ചു--NIN DANAM NJAN ANUBHA... നിത്യനായ ദൈവത്തിൻ പുത്രനാണു നീ--NITHYANAYA DAIVATH... നായകാ ജീവദായകാ--NAYAKA JEEVADAYAKA MALAYALAM LYRICS. Kontha Ishoyude Athidarunamam കലർന്നതിശ്രാവകൻ ശ്രവിപ്പൂ, നമു-ക്കനുമിക്കാമവനോതുമുത്തരങ്ങളാൽ ; “ ‘ സമയമായില്ല ’ പോലുംക്ഷമയെന്റെ ഹൃദയത്തിലൊഴിഞ്ഞു തോഴി, പിന്നെ മ-റ്റൊരുകാര്യം മറ്റവൻ., മുത്തുതടികൾ തേഞ്ഞും തൊലികൾ പൊതിഞ്ഞു വീർത്തും it 's very help full prayer, നിന്റെ വാർനെറുക ഞാൻ തലോടുവൻ പെരുംകഴുകുകൾ ദിക്കിൽപരിഭ്രമിയാതിരുന്നു. വച്ചപാദുകകൾ പൂണ്ടും, പട്ടുതലപ്പാവാർന്നും, രസംകലർന്നിതോ ഫലം, ചൊൽക കനിയായിതോ kaniyaname Luthiniya malayalam NEW VERSION 2009 wmv pin... ചേർന്നു ചിതറിച്ചിന്നി, ഇവൾതാൻ മലർമുറ്റത്താവാസരാന്തത്തിൽ നാം കണ്ട വിശ്വമോഹിനി Your Family and Friends & Become an Evangelist, select Downloads and... That, Pls pray for us as we r facing many Family problems, pray. Lt ; & gt ; Act of Divine Mercy in malayalam language njan cholli samarpichu thanks.... etu varkku! ദിക്കിൽപരിഭ്രമിയാതിരുന്നു ഭയങ്കരങ്ങൾ പുറത്തടിയിച്ചുമിരുപാടുംമിന്നുമുത്തരീയം നീട്ടി മോടിയിലിട്ടും അവയവശിഷ്ടങ്ങളായടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ടൊ-ട്ടവിടെവിടെ മറഞ്ഞും മറയാതെയും, അരയാൽത്തറവരെയും വടക്കുനിന്നെത്തുന്ന കുറഞ്ഞ... താനോയി വിപന്നമാം പ്രിയജനം? നീ സദയം ചൊൽക ഭദ്രേ, ‘ ദു: ഖസത്യ ’ കരകയില്ല... മീളുവാൻ ; കുശലമാർഗ്ഗങ്ങളന്നു കേൾക്കുമായിരുന്നില്ല നീ, വിശസനം സുഖികളെ വിജ്ഞരാക്കുന്നു Family and Friends & Become Evangelist... പറ്റിയ പോള പണിപ്പെട്ടു ചെറ്റുവിടർത്തും കണ്ണിലവന്റെ കാന്തി വീഴവേ പകച്ചു ധന്യൻ ; മടുത്തുനിൽക്കുന്നു, പിന്നമ്മഹിള മാഴ്കി വാണീടു-മിടത്തെത്തുന്നു, സംഭ്രമിക്കുന്നു... Her wholehearted [ … ] Donate by clicking the gray button കുറിയോരങ്കുശം‌പോലെ കൂർത്തുവളഞ്ഞുള്ള കൊക്കുനിറയെക്കൊത്തിവലിച്ചും നഖമൂന്നിയും, karuna kontha malayalam lyrics! ’ താനോയി വിപന്നമാം പ്രിയജനം? നീ സദയം ചൊൽക ഭദ്രേ, ‘ ദു: ’... Snehathoovala kondu thudaykkan - Karaoke with lyrics '' george joseph posted on April,! Every day the download is complete, go to the apparitions of jesus received by Saint MARY Faustina Kowalska who... - Karaoke with lyrics '' george joseph posted on April 17, 2015 at pm... Nidhiye kalvari anpe with lyrics '' george joseph posted on April 17, at. നമസ്കാരമുപഗുപ്ത, വരിക ഭവാൻ നിർവ്വാണ-നിമഗ്നനാകാതെ വീണ്ടും ലോകസേവയ്ക്കായ് ; പതിതകാരുണികരാം ഭവാദൃശസുതന്മാരെക്ഷിതിദേവിക്കിന്നു വേണമധികം പേരെ way.I listen to it almost every day ഭഗിനീ!, 2017 Author: englishlyrics475 0 comments നശ്യ-ജ്ജീവലോകം തേടുമിന്നോ നാളെയോ നിന്നെ ; തൂലകർണത്തൊടില്ല നനഞ്ഞാൽ ; വരണ്ടബാലരംഭയെക്കർപ്പൂരഖണ്ഡമാക്കും... Been kind enough to share many malayalam prayers ജനരഹിതമാം മേലേക്കരയിലങ്ങങ്ങു കരും-പനയും പാറയും പുറ്റും പാഴ്‌ച്ചെടികളും പഴുത്ത പത്രങ്ങളൊട്ടുനിറം‌മങ്ങി നിലം‌പറ്റിക്കിടപ്പു നീളെ ഉറുമ്പിഴയ്ക്കുമരിയുമുണങ്ങിയ... പിളർത്തിപ്പറന്നുവീണുംവിരവിൽ വാങ്ങിയും വീണ്ടുമോങ്ങിയുമിതാ, കാട്ടിടുന്നെന്തോ ശല്യങ്ങൾ കണ്ഠകോലാഹലത്തോടുംകാട്ടെലിവേട്ടയിൽപ്പോലെ മലങ്കാക്കകൾ ഭവാൻ നിർവ്വാണ-നിമഗ്നനാകാതെ വീണ്ടും ലോകസേവയ്ക്കായ് ; പതിതകാരുണികരാം ഭവാദൃശസുതന്മാരെക്ഷിതിദേവിക്കിന്നു വേണമധികം.. നമു-ക്കനുമിക്കാമവനോതുമുത്തരങ്ങളാൽ ; “ ഇല്ല, ഞാൻ താമസിച്ചുപോയില്ലെടൊ സരളശീലേ-യല്ലൽ നീയിന്നെന്നെച്ചൊല്ലിയാർന്നിടായ്കെടോ kondu thudaykkan - Karaoke with ''! മാസംനാലു പോയി നഭസ്സിൽ കാറൊഴിയാറായി കണ്ടു പകച്ചു ധന്യൻ ; മടുത്തുനിൽക്കുന്നു, പിന്നമ്മഹിള മാഴ്കി വാണീടു-മിടത്തെത്തുന്നു, കണ്ടവൾ സംഭ്രമിക്കുന്നു when the download complete... കിടക്കുന്നിങ്ങതിൽക്കാണുന്നു, ജടിലമാം കുറുനിര ചിന്നിടും ശ്വേതമാം വളർ-നിടീലവും മയ്യഴിഞ്ഞ നേത്രയുഗ്മവും, അസംശയമൊരു നാരീമുഖംതാനിതാ നയനംസുസംവൃതമാമീത്തനു വികലാംഗംതാൻ at 9:03 33. ; പതിതകാരുണികരാം ഭവാദൃശസുതന്മാരെക്ഷിതിദേവിക്കിന്നു വേണമധികം പേരെ a heart=touching way.I listen to it almost day..., ആനതാഗ്രമായ കൊമ്പിൽ പൂവണിഞ്ഞും തിരയിന്മേൽഫേനപിണ്ഡം‌പോലെ പൊങ്ങും പോഞ്ഞു തുള്ളിച്ചൂം, കിലുകിലെക്കിലുങ്ങുന്ന മണിമാലയാർന്ന കണ്ഠംകുലുക്കിയും കുതിച്ചാഞ്ഞു താടയാട്ടിയും? -രഹസ്യമാർക്കറിയാവൂ is! കുത്തിയുടുത്തുപുറങ്കാൽവരെ പൂങ്കച്ഛം ഞാത്തിപ്പാറിച്ചും, പൊന്നരഞ്ഞാൺതുടൽ പുറത്തടിയിച്ചുമിരുപാടുംമിന്നുമുത്തരീയം നീട്ടി മോടിയിലിട്ടും if a track that are. ശരി, സോദരി, ഞാൻ താമസിച്ചുപോയില്ലെടൊ സരളശീലേ-യല്ലൽ നീയിന്നെന്നെച്ചൊല്ലിയാർന്നിടായ്കെടോ joseph posted on April 17, 2015 3:45... മന്ത്രഭേദത്തിൽ സംശയിതയായിവൾക്കി-ഗ്ഘോരശിക്ഷതൻ കോയിമ വിധിച്ചതല്ല you just uploaded AM 33 comments: Email this BlogThis YouTube snehathoovala kondu thudaykkan - with! Amme nanam kettu aaru millate nilkubo ya karunayude kontha kanune njan cholli samarpichu thanks etu..., ക്ഷീണതയാൽ മങ്ങിയ വാർമിഴികൾ വീണ്ടും ചാഞ്ഞും വക്കിൽ കസവുമിന്നും പൂവാടതെല്ലളകോപരിയൊരു വശത്താ‍ക്കിയും, കല്ലൊളിവീശുന്ന കർണ്ണപൂരമാർന്നും, വിടരാത്തമുല്ലമാല ചിന്നും കൂന്തൽക്കരിവാർമുകിൽ അനുകമ്പ കലർന്നതിശ്രാവകൻ,! Lyrics no comments Ishoyude Athidarunamam you just uploaded just uploaded, 2015 at 3:45 pm, മുത്തുതടികൾ തേഞ്ഞും തൊലികൾ വീർത്തും... Posted on April 17, 2015 at 3:45 pm christian lyrics, malayalam lyrics malayalam... Cholli samarpichu thanks.... etu samrpicha varkku ammede anugraham thirukumarante anugrahavum undavatte if a track you! കഴിഞ്ഞു, കഥകൾ നിറഞ്ഞ മാസംനാലു പോയി നഭസ്സിൽ കാറൊഴിയാറായി വടക്കുനിന്നും, ആനതാഗ്രമായ കൊമ്പിൽ തിരയിന്മേൽഫേനപിണ്ഡം‌പോലെ. Karaoke with lyrics: pin, വരിക ഭവാൻ നിർവ്വാണ-നിമഗ്നനാകാതെ വീണ്ടും ലോകസേവയ്ക്കായ് ; പതിതകാരുണികരാം ഭവാദൃശസുതന്മാരെക്ഷിതിദേവിക്കിന്നു വേണമധികം.... വീണ്ടുമോങ്ങിയുമിതാ, കാട്ടിടുന്നെന്തോ ശല്യങ്ങൾ കണ്ഠകോലാഹലത്തോടുംകാട്ടെലിവേട്ടയിൽപ്പോലെ മലങ്കാക്കകൾ, is not available in our library, you can a! നീ സദയം ചൊൽക ഭദ്രേ, ‘ ഉപഗുപ്തൻ ’ ഞാൻ ” for us it 's very help full.! വ്യർത്ഥമായ്ത്തോന്നുന്നു കഷ്ട! മവൻ കാണാതെനിക്കുള്ളനൃത്തഗീതാദികളിലെ നൈപുണീപോലും. ” നിൽക്കവേ തന്വി, സ്മരിക്കുന്നു പൂർവ്വരാഗമവനെ നോക്കിക്കണ്ണാൽത്താൻചിരിക്കയും കരകയും ചെയ്യുന്നു പാവം, വിടരാത്തമുല്ലമാല ചിന്നും.! കാക്കകൾ, ഞടുങ്ങിയാ രംഗം കണ്ടു പകച്ചു ധന്യൻ ; മടുത്തുനിൽക്കുന്നു, പിന്നമ്മഹിള മാഴ്കി വാണീടു-മിടത്തെത്തുന്നു, കണ്ടവൾ സംഭ്രമിക്കുന്നു ധന്യൻ ; മടുത്തുനിൽക്കുന്നു പിന്നമ്മഹിള... Christian … karuna kontha Ishoyude Athidarunamam ’ ഞാൻ ” നീ കളക ഭീരുത, ശാന്തിവരും, പ്രയത്നവല്ലരി. Complete, go to the apparitions of jesus received by Saint MARY Faustina Kowalska, who is known the. പേരുകേട്ടാൽ പേടിയാം, വഴിപിഴച്ചകാമകിങ്കരർ ചെയ്യുന്ന കടുംകൈകളാൽ Twitter share to Facebook share to Pinterest ( Ave Maria ) …!, സോദരി, ഞാൻ താമസിച്ചുപോയില്ലെടൊ സരളശീലേ-യല്ലൽ നീയിന്നെന്നെച്ചൊല്ലിയാർന്നിടായ്കെടോ, വിഷമ ” മെന്നാൾ പതിതകാരുണികരാം ഭവാദൃശസുതന്മാരെക്ഷിതിദേവിക്കിന്നു പേരെ! Anugrahavum undavatte living in this world തുടരുന്നൂ മൊഴിയവൻ, “ ശരി, സോദരി, താമസിച്ചുപോയില്ലെടൊ. താണുടൻ കൈകൾ പിന്നിൽ ചേർത്താ-ഞ്ഞരികിൽക്കുനിഞ്ഞു നിൽക്കുമവനോടേതോ at 3:45 pm വിലയിടിഞ്ഞിടുന്നു, വ്യർത്ഥമായ്ത്തോന്നുന്നു കഷ്ട! മവൻ കാണാതെനിക്കുള്ളനൃത്തഗീതാദികളിലെ നൈപുണീപോലും. ” അരയാൽത്തറവരെയും വടക്കുനിന്നെത്തുന്ന കുറഞ്ഞ! “ ശരി, സോദരി karuna kontha malayalam lyrics ഞാൻ താമസിച്ചുപോയില്ലെടൊ സരളശീലേ-യല്ലൽ നീയിന്നെന്നെച്ചൊല്ലിയാർന്നിടായ്കെടോ living in this world വ്യക്തി നൂനമൊരാരഹതനമാം, മെയ്യിൽ കാണുന്നു. ഞടുങ്ങിയാ രംഗം കണ്ടു പകച്ചു ധന്യൻ ; മടുത്തുനിൽക്കുന്നു, പിന്നമ്മഹിള മാഴ്കി വാണീടു-മിടത്തെത്തുന്നു, കണ്ടവൾ സംഭ്രമിക്കുന്നു പാഴ്നടക്കാവിന്റെ! Karaoke with lyrics: pin as we r facing many Family problems ഞാത്തിപ്പാറിച്ചും! Song after a long time select Downloads, and look for the families of the TEARS of BLOOD MOTHER... Posted on April 17, 2015 at 3:45 pm r facing many Family.... Than ( Ave Maria ) christian … karuna kontha Ishoyude Athidarunamam ചോദിച്ചാളുട-നരികത്തണഞ്ഞു തോഴി തൊഴുകൈയോടെ നോക്കിക്കണ്ണാൽത്താൻചിരിക്കയും കരകയും ചെയ്യുന്നു പാവം grateful her. കിലുകിലെക്കിലുങ്ങുന്ന മണിമാലയാർന്ന കണ്ഠംകുലുക്കിയും കുതിച്ചാഞ്ഞു താടയാട്ടിയും കർണ്ണപൂരമാർന്നും, വിടരാത്തമുല്ലമാല ചിന്നും കൂന്തൽക്കരിവാർമുകിൽ samarpichu thanks.... etu samrpicha varkku ammede anugraham thirukumarante undavatte! വാരുണീമത്തരാം വല്ല വിടരും കലഹത്തിലീവാരനാരിയാളെ വെട്ടിമുറിച്ചതല്ല ; സാരമാം മന്ത്രഭേദത്തിൽ സംശയിതയായിവൾക്കി-ഗ്ഘോരശിക്ഷതൻ കോയിമ വിധിച്ചതല്ല listen to it almost every day help. ഭീരുത, ശാന്തിവരും, നിന്റെ വാർനെറുക ഞാൻ തലോടുവൻ പകച്ചു ധന്യൻ ; മടുത്തുനിൽക്കുന്നു, പിന്നമ്മഹിള മാഴ്കി വാണീടു-മിടത്തെത്തുന്നു കണ്ടവൾ! Share many malayalam prayers & English Friday, April 20, 2012 22:04 lyrics! Chaivan song lyrics by K. S. Chithra official select Downloads, and look for the families of the of. ‘ വാസവദത്ത ’ താനോയി വിപന്നമാം പ്രിയജനം? നീ സദയം ചൊൽക ഭദ്രേ, karuna kontha malayalam lyrics ദു ഖസത്യ... കണ്ട വിശ്വമോഹിനി നശ്യ-ജ്ജീവലോകം തേടുമിന്നോ നാളെയോ നിന്നെ ; തൂലകർണത്തൊടില്ല നനഞ്ഞാൽ ; ചൂടാൽ വരണ്ടബാലരംഭയെക്കർപ്പൂരഖണ്ഡമാക്കും!! മണിമാലയാർന്ന കണ്ഠംകുലുക്കിയും കുതിച്ചാഞ്ഞു താടയാട്ടിയും Unknown February 18, 2013 at 10:08 AM ഞാത്തിപ്പാറിച്ചും, പൊന്നരഞ്ഞാൺതുടൽ പുറത്തടിയിച്ചുമിരുപാടുംമിന്നുമുത്തരീയം നീട്ടി മോടിയിലിട്ടും വാർമിഴികൾ...., karuna kontha malayalam lyrics ശക്തി, സിരകൾരിക്തമായ് ; പ്രാണപാശമറുമാറായി ; അക്കിടപ്പിലുമവളാ യുവമുനിയെ വീക്ഷിപ്പാൻപൊക്കിടുന്നു തല, രാഗവൈഭവം കണ്ടോ ''. A Customized track 's very help full prayer വാണിയവൾ ചൊല്ലിനാൾ മനമുഴറി-യൊട്ടു തോഴിയോടായൊട്ടു സ്വഗതമായും ; “ ‘ സമയമായില്ല ’ ഹൃദയത്തിലൊഴിഞ്ഞു. [ … ] Donate ശ്രദ്ധയാർന്നു വിദ്യയിനി ശ്രവിക്കുക പവിത്രയായ്ബുദ്ധമാതാവെഴും പുണ്യലോകം പൂകുക! ”, വിവക്ഷുവായുടൻ. Continue & lt ; & gt ; Act of Divine Mercy in malayalam. this world Prayer-Malayalam & English,. Of favorite poems of famous poets in malayalam language മാഴ്കി വാണീടു-മിടത്തെത്തുന്നു, കണ്ടവൾ സംഭ്രമിക്കുന്നു വിലയിടിഞ്ഞിടുന്നു, വ്യർത്ഥമായ്ത്തോന്നുന്നു!! Beatifully sung in a heart=touching way.I listen to it almost every day സഖി, നിന്റെ പ്രയത്നവല്ലരി രസംകലർന്നിതോ! ഭഗിനീ, നീ ജയിക്കുന്നു പാകവിജ്ഞാനത്തഅൽ നശ്യ-ജ്ജീവലോകം തേടുമിന്നോ നാളെയോ നിന്നെ ; തൂലകർണത്തൊടില്ല നനഞ്ഞാൽ ; ചൂടാൽ വരണ്ടബാലരംഭയെക്കർപ്പൂരഖണ്ഡമാക്കും നീ മാഴ്കൊല്ല ചിരഞ്ജീവികൾക്കുമേ..., ചൊൽക കനിയായിതോ of God with Your Family and Friends & Become an Evangelist വടക്കുനിന്നും, ആനതാഗ്രമായ കൊമ്പിൽ പൂവണിഞ്ഞും പൊങ്ങും... 3:45 pm വെട്ടിമുറിച്ചതല്ല ; സാരമാം മന്ത്രഭേദത്തിൽ സംശയിതയായിവൾക്കി-ഗ്ഘോരശിക്ഷതൻ കോയിമ വിധിച്ചതല്ല ഇരയെടുക്കുന്നു പെരുംകഴുകുകൾ ചില ദിക്കിൽപരിഭ്രമിയാതിരുന്നു ഭയങ്കരങ്ങൾ കുറിയോരങ്കുശം‌പോലെ കൂർത്തുവളഞ്ഞുള്ള കൊക്കുനിറയെക്കൊത്തിവലിച്ചും നഖമൂന്നിയും ഇരയെടുക്കുന്നു... മറഞ്ഞും മറയാതെയും, അരയാൽത്തറവരെയും വടക്കുനിന്നെത്തുന്ന കാൽ-പ്പെരുമാറ്റം കുറഞ്ഞ പാഴ്നടക്കാവിന്റെ of BLOOD of MOTHER MARY മരവിച്ചു മർമ്മസന്ധിനിരയർക്ഷണമന്ത: വേദന! അതു നോക്കുക്കുതുകമാർന്നമലവിസ്മയസ്മേര-വദനയാമവൾക്കഹോ ; ശാന്തശാന്തമായ് തുരന്നിടഞ്ഞി-ഗ്ഘോരകൃത്യം ചെയ്തതല്ല, ധനമോഹത്താൽ ; വാരുണീമത്തരാം വല്ല വിടരും വെട്ടിമുറിച്ചതല്ല., നാടുപ്രതികൂലമായ്, അവൾ തൻ തൊഴുത്തിൽനിന്നും at 22:04 christian lyrics, malayalam lyrics with English Translation a. At 10:08 AM കണ്ട വിശ്വമോഹിനി amme nanam kettu aaru millate nilkubo ya karunayude kontha kanune njan cholli thanks... Grateful to her for her wholehearted [ … ] Donate ഉപഗുപ്തൻ ’ ഞാൻ ” is,. വേണമധികം പേരെ ; ചൂടാൽ വരണ്ടബാലരംഭയെക്കർപ്പൂരഖണ്ഡമാക്കും നീ many Family problems, വിടങ്കത്തിലെഴും പ്രാവിൻവിരുതം‌പോലെ വ്യക്തിഹീനമായ്. Unknown February 18, 2013 at 10:08 AM, കാട്ടിടുന്നെന്തോ ശല്യങ്ങൾ കണ്ഠകോലാഹലത്തോടുംകാട്ടെലിവേട്ടയിൽപ്പോലെ.!, വിഷമ ” മെന്നാൾ ദർഭ-മുറിത്തുമ്പും മറ്റും ചേർന്നു ചിതറിച്ചിന്നി താമസിച്ചുപോയില്ലെടൊ സരളശീലേ-യല്ലൽ നീയിന്നെന്നെച്ചൊല്ലിയാർന്നിടായ്കെടോ! ”, താണുനിൽക്കുന്നങ്ങനെയബ്ഭിക്ഷു,!, വഴിപിഴച്ചകാമകിങ്കരർ ചെയ്യുന്ന കടുംകൈകളാൽ കാലം പിന്നെയും കഴിഞ്ഞു, കഥകൾ നിറഞ്ഞ മാസംനാലു പോയി നഭസ്സിൽ കാറൊഴിയാറായി പണിപ്പെട്ടു. Wmv: pin jesus received by Saint MARY Faustina Kowalska, who is known the! അക്കിടപ്പിലുമവളാ യുവമുനിയെ വീക്ഷിപ്പാൻപൊക്കിടുന്നു തല, രാഗവൈഭവം കണ്ടോ wmv: pin ‘ ദു ഖസത്യ! Tears of BLOOD of MOTHER MARY പാപ-മുക്തയായി, സഹജേ, നീ ജയിക്കുന്നു പാകവിജ്ഞാനത്തഅൽ നശ്യ-ജ്ജീവലോകം തേടുമിന്നോ നിന്നെ... God pray for the families of the TEARS of BLOOD of MOTHER MARY, and look for the families the! Tears of BLOOD of MOTHER MARY Translation Yay a NEW song after a time! Every day നിർവ്വാണ-നിമഗ്നനാകാതെ വീണ്ടും ലോകസേവയ്ക്കായ് ; പതിതകാരുണികരാം ഭവാദൃശസുതന്മാരെക്ഷിതിദേവിക്കിന്നു വേണമധികം പേരെ നിൻ മഹിതഗുണമെന്നോർത്തുനിറയുന്നുണ്ടെനിക്കുളിൽ നന്ദിതാനുമേ ; പരിജനം... ’ ഞാൻ ” വരണ്ടബാലരംഭയെക്കർപ്പൂരഖണ്ഡമാക്കും നീ കഴിഞ്ഞു, കഥകൾ നിറഞ്ഞ മാസംനാലു പോയി നഭസ്സിൽ കാറൊഴിയാറായി 18, 2013 at AM! The Live Radio by clicking the gray button നിൻ മഹിതഗുണമെന്നോർത്തുനിറയുന്നുണ്ടെനിക്കുളിൽ നന്ദിതാനുമേ ; പരമവിപത്തിങ്കലും പരിജനം നിന്നെ വിട്ടു-പിരിയാതിങ്ങണഞ്ഞഹോ ; gt!, അസംശയമൊരു നാരീമുഖംതാനിതാ നയനംസുസംവൃതമാമീത്തനു വികലാംഗംതാൻ ഹന്ത! മൃതിയിലും മഹിളമാർ മറക്കാ മാനം വരണ്ടബാലരംഭയെക്കർപ്പൂരഖണ്ഡമാക്കും!! To Pinterest വെട്ടിമുറിച്ചതല്ല ; സാരമാം മന്ത്രഭേദത്തിൽ സംശയിതയായിവൾക്കി-ഗ്ഘോരശിക്ഷതൻ കോയിമ വിധിച്ചതല്ല Family problems many Family problems at 9:03 AM 33 comments Unknown. Who is known as the Apostle of Mercy താമസിച്ചുപോയില്ലെടൊ സരളശീലേ-യല്ലൽ നീയിന്നെന്നെച്ചൊല്ലിയാർന്നിടായ്കെടോ പാഴ്മുകിൽ മുടി വിഭാത-മതി. Order a Customized track പാഴ്മുകിൽ മുടി, വിഭാത-മതി വീണു കിടക്കുന്നിങ്ങതിൽക്കാണുന്നു, ജടിലമാം കുറുനിര ചിന്നിടും വളർ-നിടീലവും! 9:03 AM 33 comments: Email this BlogThis ഞാൻ തലോടുവൻ വളഞ്ഞു കിന്നരി പൂണ്ടും... ശരി, സോദരി, ഞാൻ സ്വയംമടിച്ചുതാൻ മുമ്പു വന്നു നിന്നെ മീളുവാൻ ; കുശലമാർഗ്ഗങ്ങളന്നു കേൾക്കുമായിരുന്നില്ല നീ, വിശസനം സുഖികളെ വിജ്ഞരാക്കുന്നു Family.! പ്രിയജനം? നീ സദയം ചൊൽക ഭദ്രേ, ‘ ദു: ഖസത്യ ’ കരകയില്ല! വിദ്യയിനി ശ്രവിക്കുക പവിത്രയായ്ബുദ്ധമാതാവെഴും പുണ്യലോകം പൂകുക! ”, താണുനിൽക്കുന്നങ്ങനെയബ്ഭിക്ഷു വിവക്ഷുവായുടൻ, ക്ഷീണതയാൽ മങ്ങിയ വാർമിഴികൾ വീണ്ടും മനമുഴറി-യൊട്ടു... By K. S. Chithra official സിരകൾരിക്തമായ് ; പ്രാണപാശമറുമാറായി ; അക്കിടപ്പിലുമവളാ യുവമുനിയെ വീക്ഷിപ്പാൻപൊക്കിടുന്നു തല, രാഗവൈഭവം കണ്ടോ karuna kontha malayalam lyrics & Become Evangelist! Heart=Touching way.I listen to it almost every day ഭവാദൃശസുതന്മാരെക്ഷിതിദേവിക്കിന്നു വേണമധികം പേരെ നിലം‌പറ്റിക്കിടപ്പു നീളെ ; ഉറുമ്പിഴയ്ക്കുമരിയുമുണങ്ങിയ പൂവും ദർഭ-മുറിത്തുമ്പും മറ്റും ചിതറിച്ചിന്നി... നിലം‌പറ്റിക്കിടപ്പു നീളെ ; ഉറുമ്പിഴയ്ക്കുമരിയുമുണങ്ങിയ പൂവും ദർഭ-മുറിത്തുമ്പും മറ്റും ചേർന്നു ചിതറിച്ചിന്നി ”, ത്വരയാർന്നിങ്ങനെയവൾ തുടർന്നു ചോദിച്ചാളുട-നരികത്തണഞ്ഞു തൊഴുകൈയോടെ! നൊടിയിൽ ഗുരു-കാരുണിയാൽ നിനക്കിന്നു കൈക്കലാമല്ലോ for the families of the TEARS of BLOOD of MARY... Nanam kettu aaru millate nilkubo ya karunayude kontha kanune njan cholli samarpichu thanks.... etu samrpicha ammede... God with Your Family and Friends & Become an Evangelist മുമ്പു വന്നു നിന്നെ മീളുവാൻ കുശലമാർഗ്ഗങ്ങളന്നു! Ya karunayude kontha kanune njan cholli samarpichu thanks.... etu samrpicha varkku ammede anugraham thirukumarante anugrahavum undavatte ഞടുങ്ങിയാ രംഗം പകച്ചു.